Buro Maerlant

Ecologisch onderzoek

Of het nu gaat om ruimtelijke ontwikkeling, onderhoud van water, groen of bebouwing, het kan zijn dat u rekening dient te houden met beschermende planten en dieren. Ook kan het zijn dat u als gemeente, provincie of waterschap wilt weten wat de toestand van de natuur is. Buro Maerlant verricht ecologisch onderzoek, helpt u op weg en brengt advies uit op maat. Onafhankelijk advies gaat goed samen met uw belangen. Betrokkenheid, deskundigheid en een open communicatie zorgen voor een goed product en een prettige samenwerking.

Toets Wet Natuurbescherming

Bij grote of kleine ingrepen dient u te handelen conform de Wet Natuurbescherming. Samen met u kijken wij wat de mogelijkheden zijn en waar eventueel oplossingen nodig zijn. Door goed te kijken naar uw plannen en hierin mee te denken brengen wij alles helder in kaart. Afhankelijk van het project en uw planning kan een quickscan voldoende zijn. Tevens kan aan de hand van een quickscan een gedegen inschatting gemaakt worden voor nader onderzoek. Vaak gaat dit om soortspecifiek onderzoek, wat wij voor u kunnen aanbieden. Indien gewenst begeleiden wij het gehele traject van onderzoek tot ontheffing. Vaak is veel winst te halen in goed onderzoek te combineren met een juiste planning en kunnen veel kosten en tijd bespaard worden.

Toets NatuurbeschermingswetToets Gebiedsbescherming

Bij activiteiten in of nabij beschermde natuurgebieden wordt van u in het kader van de Natuurbeschermingswet gevraagd aan te tonen wat de effecten van uw ingreep hierop zijn of kunnen zijn. Wij brengen voor u helder in beeld van welke eventuele effecten sprake is. Een quickscan (voortoets) kan hierin een eerste stap zijn. Afhankelijk van deze resultaten kan meer diepgang gewenst zijn om uiteindelijk te komen tot een passende beoordeling. In overleg met het bevoegd gezag (provincie) zorgen wij voor een gedegen onderbouwing en ook voor een pragmatische insteek. Door een goede communicatie brengen wij partijen nader tot elkaar. Uw persoonlijke wensen en belangen worden op een creatieve en verantwoorde manier afgewogen tegen andere.

VegetatiekarteringVegetatiekartering

Buro Maerlant heeft veel kennis en ervaring in huis van flora en vegetatie. Naast veldbezoek maken wij gebruik van GIS en bijvoorbeeld luchtfoto’s. Het voordeel voor u is, dat wij alle informatie digitaal en in het door u gewenste formaat aan kunnen leveren. Oude gegevens kunnen wij ook probleemloos voor u actualiseren en digitaliseren.

Vleermuizenonderzoek

Vleermuis OnderzoekAlle vleermuizen zijn strik beschermd krachtens de flora- en faunawet. Je hoort vaak “ leuke nuttige dieren, maar niet in mijn huis of binnen mijn project”. Door gericht te kijken naar de specifieke ingreep en dit af te stemmen op de ecologie van vleermuizen blijken vaak eenvoudige middelen afdoende om rekening te houden met vleermuizen. Wij bieden het juiste onderzoek aan in de daarvoor geschikte periode en zorgen voor een passende oplossing.

Inrichting en beheer

Bij natuurontwikkeling in het kader van verbetering van bestaande natuur of bij de aanleg van woonwijken, infrastructuur of golfbanen combineren wij een gezond verstand met ervaring. Door gericht te kijken naar historische en actuele ecologische en landschappelijke / cultuurhistorische waarden stemmen wij beoogde natuurdoelen af op uw plannen.

GIS en ecologisch onderzoek

Ecologie is een samenspel tussen flora, fauna en het landschap. Nederland verandert, planten en dieren komen en gaan. De complexiteit van ruimte en de alles wat daarin leeft maken wij voor u met behulp van GIS helder en overzichtelijk. U krijgt daardoor overzicht en kunt op uw manier omgaan met flora en fauna.

Vanuit onze ecologische expertise kunnen wij voor u de gewenste producten en diensten leveren:

  • Thematische kaarten en visualisaties
  • Soortendatabases
  • Beleids- en verwachtingskaarten ecologie