Buro Maerlant

Landschap

Buro Maerlant heeft veel ervaring met landschapskundig onderzoek. Of het nu gaat om cultuurhistorische, ecologische of bodemkundige aspecten, wij brengen dit voor u in kaart. Hoe ziet het landschap er nu uit, hoe was het en welke relicten zijn nog aanwezig? Vragen die belangrijk kunnen zijn als u meer wilt weten over uw omgeving. Landschapstudies vormen vaak de basis voor reconstructie van het buitengebied, voor het versterken van historische elementen, voor het opstellen van inrichtingsvisies of bij natuurontwikkeling / natuurcompensatie. Door gebruik te maken van GIS geven wij een betrouwbaar beeld van een gebied. Onze kennis en inzichten op het gebied van bodem / geomorfologie, ecologie en cultuurhistorie wordt hierbij optimaal gebruikt.

Bodem / geologie / geomorfologie

Inzicht in de bodem en het ontstaan daarvan is binnen veel disciplines belangrijk. Binnen de archeologie bijvoorbeeld kan de geologie en bodemopbouw een aanwijzing geven voor de kans op sporen uit het verleden, maar ook of deze nog gaaf zijn. Binnen natuurontwikkeling kunnen beoogde natuurdoelen afgestemd worden op bodem en reliëf. Buro Maerlant heeft veel kennis van de Nederlandse bodemtypen en classificatie. Door booronderzoek kunnen wij in het veld het bodemtype en de gaafheid daarvan vaststellen. Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) vervaardigen wij gedetailleerde geomorfologische kaarten.

Beleidskaarten en waardenkaarten

Voor zowel gemeenten als provincies zijn beleidskaarten en waardekaarten belangrijke hulpmiddelen om het ruimtelijke beleid vorm te geven. Buro Maerlant verzorgt voor u de landschappelijke onderlegger. Binnen de disciplines archeologie, ecologie en cultuurhistorie schakelen wij eventueel experts in uit ons netwerk.

Data-analyse

Wij modelleren, analyseren en visualiseren databestanden in GIS. Door het gericht combineren van ruimtelijke data zoals bodemkaarten, luchtfoto’s, hoogtemodellen, en actuele en/ of historische topografie geven wij inzicht in al uw waarnemingen en brengen uw vraag in beeld. Door een lagenbenadering kunnen belangrijke relaties worden gelegd tussen landschap en waarneming. Waar komt welk bodemtype, welke plant- of diersoort, welke archeologische waarneming voor en wat zegt dit over het huidige landschap?

GIS

Voor landschapsanalyse is GIS een onmisbaar instrument. Raadplegen vergelijken en karteren.
Buro Maerlant combineert voor u de gewenste landschappelijke lagen en zorgt daardoor voor nieuwe en betrouwbare inzichten.