Buro Maerlant

Ecologie, Landschap en Ruimtelijke OrdeningVeelgestelde vragen

  1. Wat houdt een ecologische quickscan in?
  2. Is een quickscan voldoende om door te kunnen gaan met de werkzaamheden?
  3. Wat houdt georefereren in?

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

1. Wat houdt een ecologische quickscan in?

Een ecologische quickscan (toets Flora- en faunawet) is een beknopt onderzoek naar het voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Tijdens een eenmalig veldbezoek worden actuele- en potentiële natuurwaarden in kaart gebracht. Daarnaast worden gegevens verzameld uit verspreidingsatlassen en internetbronnen. Op basis van de resultaten wordt een inschatting gemaakt welke soorten in het plangebied zelf en in de directe omgeving voorkomen of voor kunnen komen. Voor sommige soortgroepen zijn meerdere veldbezoeken nodig om het daadwerkelijke voorkomen vast te stellen. Dit vervolgonderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd in de meest gunstige onderzoeksperiode. Voordat vervolgonderzoek wordt aanbevolen kijken wij altijd naar de aard van de werkzaamheden en de planning daarvan. Door een gerichte afstemming van de planning op natuurwaarden kan overbodig onderzoek voorkomen worden.

Terug naar boven

2. Is een quickscan voldoende om door te kunnen gaan met de werkzaamheden?

Dit is afhankelijk van de ingreep en de soorten die worden verwacht of zijn aangetoond. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt op voorhand vrijstelling voor een groot aantal soorten. Op basis van de aanbevelingen in de quickscan kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor sommige zwaarder beschermde soorten is een ontheffing nodig. Voor het verkrijgen van een ontheffing zijn doorgaans meer onderzoeksinspanningen nodig. De soort wordt aangetoond en de functie van het plangebied wordt voor deze soort bepaald. Daarnaast worden uitspraken gedaan over de effecten van de ingrepen op een populatie. Er wordt gekeken of er uitwijkmogelijkheden naar de omgeving zijn. Eventuele negatieve effecten worden zoveel mogelijk beperkt (mitigatie) en er worden eventuele alternatieven aangeboden (compensatie), door bijvoorbeeld nestkasten te plaatsen of de aanplant van groenelementen. Als initiatiefnemer wordt van u verwacht naar alle redelijkheid zorg te dragen voor flora en fauna. Bij grootschalige ingrepen wordt doorgaans meer van u gevraagd, dan bij kleinere. In ons advies geven wij aan wat u het beste kunt doen, daarnaast kan het ministerie van LNV aanvullende eisen stellen. Wij blijven in dialoog met het bevoegd gezag om samen tot praktische oplossingen te komen.

Terug naar boven

3. Wat houdt georefereren in?

Met georefereren worden digitale kaarten in GIS over elkaar heen gelegd, en voorzien van coördinaten, zodat verschillende kaarten makkelijk met elkaar kunnen worden vergeleken.

Terug naar boven