Buro Maerlant

Landschappelijk inpassingsplan

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied geldt steeds vaker als voorwaarde dat het bouwplan landschappelijk wordt ingepast.

Kwaliteit in ruimte

Dit betekent dat elk ruimtelijke ontwikkeling moet samengaan met een inpassingsplan waaruit blijkt dat de voorgestane ontwikkeling natuur- en landschappelijke waarden niet schaden en dat er sprake is van een algemene ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Buro Maerlant stelt in samenwerking met Wintraecken Advies een landschappelijk inpassingsplan voor u op, waarmee aan de voorwaarden wordt voldaan. Een landschappelijk inpassingsplan is een ontwikkeling in natura, waarmee een financiële vorm van compensatie mogelijk wordt voorkomen.

Wat doen we?

Met het landschappelijk inpassingsplan sluiten we aan op de bestaande situatie; de bestaande en potentiële waarden en kwaliteiten in en rond het plangebied worden door middel van een bureaustudie en een veldbezoek geïnventariseerd. Nauwkeurig kijken we naar het bestaande beleid voor de betreffende locatie; de beleidsdoelstellingen van de diverse overheden worden in acht genomen bij het opstellen van het landschappelijk inpassingsplan. Tot slot verantwoorden wij hoe de gewenste ontwikkeling op een duurzame manier in de bestaande situatie kan worden geïntegreerd. Dit gebeurt met respect voor de natuurwaarden, kwaliteiten en doelstellingen betrekking hebbende op het plangebied en haar omgeving.

Landschappelijke inpassing betekent dat het initiatief een bijdrage moeten leveren aan de doelen van de gemeenschap, waaronder het behoud en ontwikkeling van een goed functionerend en karakteristiek landschap. Uiteindelijk moet het initiatief winst boeken voor de directe omgeving door de aanleg (en herstel) van karakteristieke landschapselementen op het beschikbare terrein en indien nodig daarbuiten. Algemeen doel binnen de provincie Noord-Brabant is om te komen tot een ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’.

Wat kunt u verwachten?

Ten behoeve van het opstellen van een landschappelijk inpassingsplan wordt de locatie bezocht. De natuurwaarden en kwaliteiten worden vanuit deze locatiebezichtiging en vanuit verschillende bronnen via internet uiteengezet. Vanuit de beleidsvelden wordt bepaald hoe de locatie door de diverse overheidsinstanties wordt gewaardeerd en welke ambities er zijn.

Tot slot leveren wij een landschappelijk inpassingsplan op dat bestaat uit een inrichtingsschets van de toekomstige situatie, een schriftelijke verantwoording van de gemaakte keuzes en eventueel een concreet beplantingsplan. Er wordt ook aandacht besteed aan het beheer en onderhoud. Persoonlijke wensen van de initiatiefnemers en/ of toekomstige gebruikers worden zoveel mogelijk in het inpassingsplan meegenomen. Daar waar gewenst en mogelijk, worden keuzes juridisch vastgelegd in het aan het landschappelijk inpassingsplan gekoppelde bestemmingsplan (de verbeelding en de regels).

Door te kiezen voor een landschappelijk inpassingsplan van Buro Maerlant in samenwerking met Wintraecken Advies kiest u voor maatwerk met menselijke expertise. De samenwerkende bureaus zijn tevens in staat om, in combinatie met het inpassingsplan, een toets Flora- en Faunawet uit te voeren. Beide bureaus weten de weg binnen het beleid en de wetenschap te vinden en dit te vertalen naar de persoonlijke wensen van een initiatiefnemer of toekomstig gebruiker.